โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561” วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง SMEs คณะวิทยาการจัดการ เอกสารประกอบการอบรม

Read More
Comments Off on โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560” วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง FMS 3603 คณะวิทยาการจัดการ […]

Read More
Comments Off on โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560”

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อการบริหารองค์กร”

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อการบริหารองค์กร” วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ […]

Read More
Comments Off on โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อการบริหารองค์กร”

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร”

โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร” วันอังคารที่ 26 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  09.30 – 13.00 น. ณ ห้องมิตรภาพ คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม

Read More
Comments Off on โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ AUN 6 – AUN 10”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ AUN 6 – AUN 10” วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมิตรภาพ เอกสารประกอบการอบรม  

Read More
Comments Off on โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ AUN 6 – AUN 10”

การประชุม “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CUPT QA)”

การประชุม “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CUPT QA)” วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 215 คณะวิทยาการจัดการ เอกสารประกอบการประชุม

Read More
Comments Off on การประชุม “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CUPT QA)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Storyboard ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Storyboard ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ” วันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ ห้องมิตรภาพ คณะวิทยาการจัดการ เอกสารประกอบการอบรม

Read More
Comments Off on โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Storyboard ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ”