เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

คู่มือ AUN-QA

Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3 2015

Template PPT สำหรับ Site Visit

Template site visit

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2559

แบบฟอร์ม SAR_CUPT_QA 19 ก.ค. 60

แบบฟอร์มรายงานผล ปีการศึกษา 2559