อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบการกำหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ ภาษาอังกฤษ Integrity Wisdom Social engagement คำย่อ I-WiSe
เพื่อให้เกิดการดำเนินการปลูกฝังอัตลักษณ์ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอความร่วมมือให้ผู้บริหารทุกวิทยาเขต คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนดำเนินการขับเคลื่อนโดยกำหนดแนวทางการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยถือแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทราบถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้อยู่ในจิตวิญญาณของชาวสงขลานครินทร์
2. ปลูกฝังให้นักศึกษาทราบถึงอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมวันไหว้ครู และอื่นๆ ทั้งที่จัดโดยวิทยาเขต คณะ ภาควิชา
3. บูรณาการอัตลักษณ์บางคุณลักษณะเข้ากับการจัดการเรียนการสอน โดยให้กำหนดเป้าหมาย และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
4. บูรณาการการสร้างให้เกิดอัตลักษณ์บางคุณลักษณะ เช่น ความซื่อสัตย์มีวินัย และจิตสาธารณะเข้ากับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม