โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Storyboard ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ”

วันที่ 13 ธ.ค. 59 ณ ห้องมิตรภาพ คณะวิทยาการจัดการ

เอกสารประกอบการอบรม