การประชุม “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CUPT QA)”

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 215 คณะวิทยาการจัดการ

เอกสารประกอบการประชุม