โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงาน SAR ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ AUN 6 – AUN 10”

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องมิตรภาพ

เอกสารประกอบการอบรม