โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร”

วันอังคารที่ 26 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2560  เวลา  09.30 – 13.00 น. ณ ห้องมิตรภาพ คณะวิทยาการจัดการ

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม