โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อการบริหารองค์กร”

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ มุ่งวัฒนา

เอกสารประกอบการอบรม