โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560”

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง FMS 3603 คณะวิทยาการจัดการ

เอกสารประกอบการอบรม