โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561”

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง SMEs คณะวิทยาการจัดการ

เอกสารประกอบการอบรม