โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อการบริหารองค์กร”

โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อการบริหารองค์กร” วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ […]

Read More
Comments Off on โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อการบริหารองค์กร”